Galleries > Water Series

Argyle Lake State Park, McDonough County, Illinois

Argyle Lake
Argyle
Silver Gelatin Print
1992